Loading color scheme

Statut stowarzyszenia

Wiele działań podejmowaliśmy już wcześniej. Teraz możemy realizować je razem - zadając sobie pytanie, czym jest „przerwana misja” o. Alojzego, jak możemy ją kontynuować? Staramy się uczyć od Niego mądrej wiary i mądrej aktywności. Wracamy do Jego pism, próbujemy zrozumieć, skąd czerpał siłę w czasie swojej obozowej drogi.

Zapoznaj się ze statutem stowarzyszenia i dołącz do nas.

Rozdział I

PRZEPISY OGÓLNE

Art.1

Stowarzyszenie bł. Alojzego Ligudy, zwane dalej Stowarzyszeniem, zrzesza osoby fizyczne.

Art.2

Stowarzyszenie kontynuuje przerwaną misję bł. Alojzego Ligudy, którą jest głoszenie Ewangelii i służba człowiekowi wyrażająca się w trosce o rodzinę oraz osoby będące w potrzebie.

Art.3

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 07.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Tekst jednolity: Dz. U. 2001 r., Nr 79, poz. 855 ze zm.), ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r., Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz niniejszego Statutu, zgodnie z porządkiem prawnym i ustrojem konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej.

Art.4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

Art.5

Siedzibą Stowarzyszenia jest Opole.

Art.6

Terenem działania Stowarzyszenie jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i całego świata.

Art.7

Stowarzyszenie używa pieczęci o treści: Stowarzyszenie bł. Alojzego Ligudy, 45-950 Opole, ul. Franciszka Duszy 7.
Stowarzyszenie może używać oznak i znaków ustalonych przez Walne Zebranie Członków.

Art.8

 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy członków.
  1. Do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników oraz może prowadzić biuro. Zasady prowadzenia biura określa oddzielny regulamin.
  2. Stowarzyszenia może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  Art.9

  Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o takim samym lub podobnym profilu działania.

  Rozdział II

CEL I FORMY DZIAŁANIA

Art.10

Cele Stowarzyszenia to:
1. Propagowanie dziedzictwa bł. Alojzego Ligudy
2. Prowadzenie działań misyjnych
3. Prowadzenie działań edukacyjnych, wychowawczych i społecznych.
4. Działalność charytatywna
5. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
6. Ochrona i promocja zdrowia
7. Działalność na rzecz osób w wielu emerytalnym oraz podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych
8. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
9. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
10. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
11. Działania na rzecz ochrony życia poczętego
12. Wspieranie rozwoju kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego
13. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
14. Wspieranie działalności turystycznej i krajoznawczej
15. Promocja i organizacja wolontariatu
16. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
17. Wspieranie ruchu pielgrzymkowego
18. Wspieranie zadań realizowanych przez członków Rzymskokatolickiej Parafii Ducha Świętego w Winowie

Art.11

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej i odpłatnej.
2. Działalność nieodpłatna pożytku publicznego obejmuje:
1. Promowanie za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji społecznego przekazu wiedzy o bł. Alojzym Ligudzie, udostępnianie społeczeństwu dziedzictwa pozostawionego przez Patrona Stowarzyszenia oraz wspieranie wszelkich inicjatyw zmierzających do przeprowadzenie procesu kanonizacyjnego Błogosławionego
2. Prowadzenie aktywności i działań misyjnych w łączności ze Zgromadzeniem Słowa Bożego Księży Werbistów oraz Rzymskokatolicką Parafią Ducha Świętego w Winowie
3. Organizowanie i koordynowanie wszelkich działań mających na celu wspieranie wychowania dzieci i młodzieży w wierze i wartościach chrześcijańskich, wspieranie i umacnianie rodziny w szczególności poprzez pikniki, spotkania rodzinne, spotkania formacyjne
4. Prowadzenie działalności wydawniczej, filmowej i audiowizualnej
5. Organizacja koncertów
6. Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu, Klubu Seniora
7. Prowadzenie świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży
8. Organizacja warsztatów, kursów, wykładów, seminariów
9. Organizacja wyjazdów integracyjno – formacyjnych oraz sportowych dla rodzin, dzieci i młodzieży oraz seniorów
10. Organizowanie szkoleń dla wolontariuszy, koordynacja działań wolontariuszy
11. Organizowanie wyjazdów pielgrzymkowych
12. Organizowanie akcji i zbiórek publicznych dla realizacji celów statutowych.
13. Współpraca ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami o zbliżonym lub podobnym profilu działania
3. Na rzecz Stowarzyszenia mogą być realizowane przez wolontariuszy świadczenia odpowiadające świadczeniu pracy, przy czym powinni oni posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełniania stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów. Zakres, sposób i czas realizacji świadczeń, zasady zaprzestania ich wykonywania a także możliwy zakres pokrywania przez Stowarzyszenia jako świadczeniobiorcę niezbędnych kosztów ponoszonych w związku z nimi przez świadczeniodawcę określa pisemne Porozumienie zawarte pomiędzy Stowarzyszeniem a wolontariuszem.
4. Działalność odpłatna pożytku publicznego obejmuje działania określone w ustępie 2 oraz Art.8 p.2 ust.2 a także sprzedaż towarów i usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego oraz sprzedaż przedmiotów darowizny. Środki finansowe pozyskane z działalności odpłatnej w całości przeznaczane są na działalność statutową Stowarzyszenia.
5. Prowadzenie przy Stowarzyszenie działalności, o której mowa w ust. 1 może odbywać się we współpracy z organami administracji publicznej prowadzącymi działalność w sferze zadań publicznych w zakresie odpowiadającym zadaniom statutowym Stowarzyszenia.

6. Powyższa współpraca może polegać na przyjęciu zlecenia realizacji zadań publicznych na
zasadach określonych w odrębnych przepisach w formie:
1. wykonywania powierzonych zadań publicznych przy udzielonej dotacji na finansowanie ich realizacji,
2. wykonywania takich zadań przy uzyskiwaniu wsparcia wraz z dotacją na dofinansowanie ich realizacji.

Rozdział IIICZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Art.12

Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych bez względu na miejsce zamieszkania oraz obywatelstwo.

Art.13

Członkiem Wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna, bez względu na miejsce zamieszkania i obywatelstwo albo osoba prawna, która zadeklaruje finansową lub rzeczową pomoc dla Stowarzyszenia.

Art.14

Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może być osoba szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia lub posiadająca szczególne zasługi w dziedzinach stanowiących przedmiot działalności Stowarzyszenia.

Art.15

Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia następuje na podstawie deklaracji członkowskiej złożonej Zarządowi na piśmie. Nie dotyczy to założycieli Stowarzyszenia, którzy uzyskują członkostwo Stowarzyszenia z chwilą jego zarejestrowania.

Art.16

Członek Stowarzyszenia ma prawo:
1. Czynne i bierne prawo wyborcze do organów Stowarzyszenia. Bierne i czynne prawo wyborcze nie przysługuje członkom wspierającym oraz członkom honorowym Stowarzyszenia
2. Uczestniczyć i/lub korzystać z realizowanych przez Stowarzyszenia programów, działań edukacyjnych
3. Wypowiadać się na tematy podejmowanych działań Stowarzyszenia.

Art.17

Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:
1. Postępować zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami organów Stowarzyszenia
2. Brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia
3. Regularnie opłacać składkę członkowską
4. Postanowienie p.3 nie dotyczy członka honorowego

Art.18

Członkostwo w Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego Zarządowi Stowarzyszenia na piśmie
Skreślenia z listy członków na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia, na skutek naruszenia przez członka zasad statutowych lub niepłacenia składek członkowskich przez okres 6-mcy
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 3 o utracie członkostwa należy powiadomić pisemnie zainteresowanego podając przyczynę wykluczenia i wskazując drogę i termin odwołania od decyzji o skreśleniu
3. Uchwały i orzeczenia Zarządu w tych sprawach mogą być zaskarżane za pośrednictwem Zarządu do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia, w którym osoba zainteresowana dowiedziała się o ich treści. Skarga rozpatrywana jest przez Zgromadzenie na najbliższym jego posiedzeniu
4. W trakcie postępowania odwoławczego następuje zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia do czasu rozstrzygnięcia zaskarżenia
5. Śmierci członka
6. Rozwiązania Stowarzyszenia

Art.19

Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia z listy członków przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały Zarządu.

Rozdział IV

ORGANY STOWARZYSZENIA

Art.20

Organami Stowarzyszenia są;
1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna

Art.21

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata.

Art.22

Wybór składu organów Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

Art.23

Wybory składu organów Stowarzyszenia polegają na wyborze składu organu bez przydzielenia konkretnych funkcji osobom wybranym do składu organu. Wybrany skład organu na pierwszym posiedzeniu, nie później jednak niż w ciągu 2 tygodni od wyborów, dokonuje podziału funkcji w swym gronie.

Art.24

Uchwały organów Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu organu.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Art.25

Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia i powinno odbywać się co najmniej raz na rok.

Art.26

Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd poprzez powiadomienie członków Stowarzyszenia co najmniej 15 dni przed terminem walnego Zebrania. W tym samym terminie Zarząd ma obowiązek podać do wiadomości członków Stowarzyszenia porządek obrad Walnego Zebrania Członków.

Art.27

Do kompetencji Walnego Zebranie Członków należy:
1. Ustalenia głównych kierunków działania Stowarzyszenia i programu jego działania
2. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej
3. Podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej
4. Wybór składu organów Stowarzyszenia oraz dokonywanie zmian w tym zakresie
5. Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków i organy Stowarzyszenia
6. Uchwalanie zmian statutu
7. Podejmowanie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad
8. Ustalanie wysokości składek członkowskich
9. Rozpatrywanie odwołań do uchwał Zarządu
10. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, ustanowieniu likwidatora i przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia
11. Podejmowanie uchwał w innych sprawach, wymagających decyzji Walnego Zebrania Członków,
w tym w sprawach działalności gospodarczej.
12. Przyjęcie sprawozdania rocznego z działalności Stowarzyszenia.

Art.28

W szczególnie uzasadnionych wypadkach albo na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia, Zarząd może zwołać w każdym czasie nadzwyczajne Walne Zebranie Członków. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane w ciągu trzech miesięcy od daty wpłynięcia wniosku o jego zwołaniu i obraduje ono wyłącznie nad zagadnieniami, dla których zostało zwołane.

ZARZĄD

Art.29

Zarząd składa się z 3 osób, w tym Prezesa. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Art.30

Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia, reprezentuje je na zewnątrz w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.

Art.31

Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie uchwał i decyzji nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów, a w szczególności:
1. Nadzór nad placówkami powołanymi przez Stowarzyszenie
2. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia na podstawie uchwał Walnego Zebrania Członków
3. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka Stowarzyszenia lub skreślenia z listy członków Stowarzyszenia
4. Podejmowanie bieżących decyzji w sprawach prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej, dysponowanie funduszami Stowarzyszenia, opracowywanie preliminarzy budżetowych oraz sprawozdań finansowych Stowarzyszenia w zakresie ustalonym przez Walne Zebranie Członków
5. Przygotowanie projektu sprawozdania rocznego z działalności Stowarzyszenia
6. Składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zebraniu Członków
7. Zwoływanie Walnych zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków
8. Podejmowanie uchwał w zakresie nabycia lub zbycia nieruchomości, zaciągnięcia kredytów i innych zobowiązań

Art.32

W ramach nadzoru , o którym mowa w art.29. pkt.1 Statutu, Zarząd:
1. Przedstawia właściwym organom niezbędną dokumentację do rejestracji placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie
2. Zatrudnia lub powołuje Dyrektora placówki oraz ustala jego wynagrodzenie
3. Akceptuje program pracy placówki przedstawiony przez Dyrektora
4. Przyjmuje sprawozdania Dyrektora z realizacji rocznego programu pracy placówki i wykonania budżetu
5. Rozpatruje odwołania od decyzji i uchwał organów placówki
6. Zawiesza wykonanie decyzji i uchwał wszystkich organów placówki sprzecznych z prawem lub statutem placówki
8. Rozpatruje wszelkie sprawy nie mieszczące się w kompetencjach organów placówki

Art.33

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

KOMISJA REWIZYJNA

Art.34

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

Art.35

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego i jego zastępcę.

Art.36

Członkowie Komisji Rewizyjnej :
1. Nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej
2. Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

Art.37

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności statutowej Stowarzyszenia, jego gospodarki finansowej oraz działalności gospodarczej pod względem legalności, celowości, rzetelności i gospodarności
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi oraz żądanie wyjaśnień
3. Przedstawianie sprawozdań z działalności Walnemu Zebrani Członków
4. Składanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu
5. Inne czynności wynikające z uchwał Walnego Zebrania Członków

Rozdział V

GOSPODARKA FINANSOWA STOWARZYSZENIA

Art.38

Realizując swe cele Stowarzyszenie nie może:
1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Przekazywać jakichkolwiek elementów majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności dotyczy to przekazywania bezpłatnego lub na preferencyjnych warunkach.
3. Wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
4. Dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunkach do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Art.39

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:
1. Składki członkowskie
2. Dochody z majątku Stowarzyszenia
3. Dotacje i subwencje
4. Darowizny, spadki i zapisy
5. Wpływy z działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie
6. Opłaty za wykonywane usługi lub wytworzone produkty
7. Zbiórki publiczne
8. Pozyskane środki z programów rządowych i pozarządowych zgodnych z celami Stowarzyszenia
2. Cały uzyskany dochód Stowarzyszenie przeznacza wyłącznie na realizację celów statutowych. Dochód Stowarzyszenia nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
3. Stowarzyszenie może nabywać i zbywać majątek nieruchomy i ruchomy, jeśli służy do realizacji jego statutowych zadań.
4. Stowarzyszenie może otrzymywać dotację według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Art.40

Do składania oświadczeń woli upoważnieni są: Prezes Zarządu wraz z Członkiem Zarządu.

Rozdział VIZMIANA STATUTU-ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

Art.41

Uchwały w sprawie zmian statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością co najmniej 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia.

Art.42

Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia może podjąć Walne Zebranie Członków większością co najmniej 3/4 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Stowarzyszenia.

Rozdział VIIJAWNOŚĆ

Art.43

1. Stowarzyszenie sporządza i ogłasza roczne sprawozdanie.
2. Roczne sprawozdanie z działalności jest jawne.

Tekst jednolity przyjęty Uchwałą na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia bł. Alojzego Ligudy w Opolu
dnia 27 listopada 2017 roku.

facebook_page_plugin